Revízia elektrických zariadení


Spoločnosť ENERGOSERVIS spol s. r. o. má dlhoročné skúsenosti s revíziami elektrických zariadaní každého druhu. V praxi sa stretávame s ľahostajnosťou majiteľov objektov, podnikateľov či zamestnávateľov, zástupcov verejnej správy, so zanedbanosťou a zastaranosťou revíznej dokumentácie, čo bohužiaľ často vedie k zbytočným komplikáciám. Je našou povinnosťou vás o týchto skutočnostiach nie len informovať, ale aj chrániť váš život aj váš majetok.

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia (revíziou) sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno - technických požiadaviek. UPOZORŇUJEME, že bez existencie platnej revíznej správy nie je možné pri poistnej udalosti uplatniť si finančné plnenie na základe poistenia nehnuteľnosti. Snažíme sa predchádzať nie len škodám na majetku, ale aj chrániť vaše životy a zdravie.

V súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. je každý majiteľ akajkoľvek budovy alebo technického zariadenia povinný zabezpečiť v pravideľných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí uloženie finančnej sankcie až do výšky 100 000 €, zákaz činnosti alebo iný trestný postih. Keď nastane smrteľný úraz, je neskoro plakať nad rozliatym mliekom, keď ste tomu mohli predísť ZADARMO!

V prípade podpísania zmluvy na vykonávanie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva pre vašu spoločnosť alebo súkromné podnikanie na obdobie minimálne dvoch rokov vám BEZPLATNE ponúkame výkon východzích aj pravideľných revízií vašich elektrických zariadení. Naviacej od nás obdržíte ešte malý darček podľa vášho výberu.

Elektro revízie

Naša spoločnosť poskytuje východiskové, periodické a mimoriadne elektro revízie. Vykonávame revízie elektrických zariadení v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu s napätím do 1000 V ako aj vo výbušnom prostredí a hlavne pre zariadenia bez obmedzenia napätia. Špecializujeme sa na revízie priemyselných elektroinštalácii a na revízie elektrickej inštalácie stojných zariadení. Vykonávame revízie elektroinštalácii bytov, domov, kancelárií, úradov, škôl, skladov, výrobných hál a priemyselných objektov. Poskytujeme tiež potrebné elektro revízie na staveniskách ako aj nových domových prípojok za účelom napojenia domu a chaty na elektrickú rozvodnú sieť dodávateľa. Naša spoločnosť poskytuje tiež revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom - revízie bloskozvodov všetkých objektov. Ďalej vykonávame revízie elektrického náradia ako sú napríklad ručné brúsky, vrtačky, píly a podobne.

Doplnkové služby

Priamo pri vykonávaní revízie odstraňujeme väčšinu nedostatkov zistených pri revízii. Naši odborní elektrotechnici si dokážu poradiť s chybami v elektroinštaláciách, hromozvodoch a ďalších elektrických zariadeniach a prístrojoch. Ku každej elektro revízií vypracujeme riadnu a prehľadnu dokumentáciu v ktorej nájdete všetko potrebné. Evidujeme a archívujeme údaje z vykonaných elektro revízií. Strážime tak za Vás termíny vypršania týchto revíznych správ a včas vás informujeme o nutnosti vykonania ďalšej pravideľnej revízie. Realizujeme tiež pripojenie elektrických spotrebičov, strojov a ďalšieho elektro zariadenia. Naša spoločnosť pôsobí prevažne v košickom kraji a prešovskom kraji. Revízie sme však schopní vykonávať v rámci celej Slovenskej republiky a zväčšia pre nás nie je vzdialenosť žiadny problém. K výkonu revíznej činnosti máme potrebné prístrojové vybavenie ako aj všetky potrebné oprávnenia.